Udførelse

Forudsætninger
Opstilling af støjskærmen foretages på samme måde, som ved lægning af fliser og betonbelægningssten.
1. Muld og eventuel blød bund fjernes.
2. Der etableres afrettet, komprimeret gruspude
3. Støjskærmen opstilles direkte på gruspuden
4. Der fuges elastisk mellem elementerne.

Betonrecept
Støjskærms-elementerne fremstilles efter samme kvalitetsnorm og betonrecept, som anvendes ved tunnel-delens fremstilling. Recepten opfylder kravene til aggressivt miljø. Der anvendes certificerede materialer.

Støjmålinger
Vejtrafik:
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er 55 dB(A). Grænseværdier gælder for udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger.
I lokalplaner, der muliggør opførelse af nyt boligbyggeri, findes grænseværdien 55 dB(A) ofte som et fast krav, der skal overholdes.
Den bedste støjdæmpning opnås, hvis støjskærmen placeres enten tæt ved vejen eller tæt ved de boliger eller friarealer, der skal afskærmes.

Jernbaner:
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for jernbanestøj i boligområder er 60 dB(A) målt udendørs.
En støjskærm vil i mange tilfælde kunne dæmpe støjen, især hvis sporene ligger i samme niveau som omgiverserne eller, hvis sporene ligger lavere end det omgivende teræn.
Skærmens buede profil reflektere hjul-/skinnestøjen, som ender med at blive absorberet i banens granti-skærver.