Visionær miljøpolitik

PERSTRUP vil sikre sunde arbejdsforhold for alle ansatte og forsvarlige sikkerhedsforhold ved udførelse af arbejdet. I produktionen anvender PERSTRUP ikke materialer, der forurener eller belaster det omgivende miljø. Alle vore produkter kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde.

PERSTRUP er miljøbevidst
En stor del af PERSTRUP’s produkter er udviklet og anvendes til miljømæssige formål til gavn for vort ydre miljø. Vi har derfor et særligt ansvar for at vores produkter produceres så miljømæssigt korrekt som muligt.
Vi arbejder løbende på at udvikle nye produkter til gavn for det ydre miljø, og vi optimerer løbende vores produktionsprocesser for at forbedre vores interne miljø.

Beton er miljø
Beton er et bæredygtigt byggemateriale, idet det består af råstofferne sand, grus, kalk og vand – altså naturlige råstoffer, der findes overalt på jordkloden. Det betyder, at beton kan produceres lokalt, hvilket er en miljømæssig fordel, da transportomkostninger, og dermed energiforbruget, kan holdes nede.

Beton gør bygninger energirigtige, da det har en god varmeakkumuleringsevne. Beton har meget lang levetid, og er derfor, set over årene, et meget miljøvenligt byggemateriale. Yderligere har beton en CO²-neutraliserende effekt, fordi betonoverflader optager CO² fra atmosfæren.

I Danmark genbruges omkring 95 % af betonen fra nedrivningsaffald. Det betyder, at meget lidt beton ender på fyldpladser. Nedknust beton anvendes primært til vejbygning, hvor det er et eftertragtet materiale. Restprodukter fra anden industri anvendes også i produktionen af beton i stedet for cement, hvilket sparer råstoffer og energi. Det giver alt i alt en meget positiv effekt på betons miljøegenskaber.